ศิลปินร่วมแสดงและบริเวณจัดแสดง:
สุดสิริ ปุยอ๊อก ณ บริเวณไร่ฟักทอง หรือ แปลงไม้หน้าหนาว
จักรกริช และ ภัทรี ฉิมนอก สถาบันอาศรมศิลป์ และ คณะครูสอนศิลปะ โรงเรียนรุ่งอรุณ (สุริศรา บัวนิล)
ณ ทุ่งนา บริเวณหมู่บ้านอีสานและบริเวณโดยรอบ
จักรวาล นิลธำรงค์ ณ บ้านโคราช บริเวณทุ่งดอกทานตะวันและดอกดาวกระจาย

 

โครงการ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ณ ฟาร์มจิม ทอมป์สัน เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันและจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ในฐานะโครงการนำร่อง โดยได้เชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงานศิลปะในบริบทที่เกี่ยวกับการเกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมของ ภาคอีสาน ฟาร์มจิม ทอมป์สัน ตั้งอยู่ณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชั่วโมง ในช่วงแรกบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย ตั้งฟาร์มจิม ทอมป์สัน ขึ้นเป็นศูนย์ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในทศวรรษ 1970 ก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์และไร่ทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษในภายหลัง

ปัจจุบันฟาร์ม จิม ทอมป์สัน จัดแสดงและอนุรักษ์หมู่เรือนไทยตามแบบสถาปัตยกรรมอีสาน ซึ่งได้รวบรวมไว้เมื่อครั้งทำการเปลี่ยนไร่ใบหม่อนเป็นไร่โครงการทดลองปลูกพืชปลอดสารพิษ โครงการหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ณ ฟาร์มจิม ทอมป์สัน ให้โอกาสพิเศษแก่ศิลปินในการทำงานที่คาบเกี่ยวระหว่างศิลปะ สภาพแวดล้อม การเลี้ยงไหม เกษตรกรรม และสถาปัตยกรรมภายในบริบทของ ภาคอีสาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ศิลปินได้รับการสนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติ วัสดุในท้องถิ่นและวัสดุ รีไซเคิล ผลงานจะได้รับการนำมาจัดแสดงตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ฟาร์ม ในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางเยี่ยมชม ฟาร์ม จิม ทอมป์สันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ผลงานศิลปะ ใน ฟาร์ม นำเสนอทางเลือกและความเป็นไปได้อันหลากหลายแก่ศิลปิน ในการนำเสนอและลับฝีมือความคิดสร้างสรรค์ของตน โดยมุ่งสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เยี่ยมชมต่อศิลปะ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และระบบนิเวศ และยังมีจุดหมายเพื่อสร้างรากฐานความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการศิลปะโดยอิงแหล่งความรู้และโครงการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับศิลปินและผู้นำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เยี่ยมชนทั้งจากท้องถิ่นและจากแหล่งอื่นๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานตลอดชีวิต

ระหว่างช่วงเวลาเยี่ยมชมฟาร์มทัวร์ ในปีพ.ศ. 2552 นี้ โครงการนำร่องดังกล่าวได้รวบรวมศิลปิน 4 ท่าน และ หนึ่งกลุ่ม มาทำผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงในบริเวณฟาร์ม ทั้งหมดจะทำงานด้วยการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์ม จิม ทอมป์สัน ทั้งในส่วนโรงงานและส่วนฟาร์ม ผลงานส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นใหม่ ผ่านเรื่องราวของสถานที่และบริเวณที่ศิลปินได้เรียนรู้ โดยปรับให้เข้ากับสถานที่จัดแสดงนั้นๆ โดยเฉพาะ และบางส่วนจะจัดแสดงที่หมู่บ้านอีสานในบริเวณฟาร์ม อีกทั้งจะยังมีการจัดกิจกรรมสัมมาเชิงปฎิบัติการโดยศิลปินและผู้นำกิจกรรมตลอดช่วงระยะเวลาฟาร์ม ทัวร์ อีกด้วย

เกี่ยวกับศิลปินและผลงาน
สุดศิริ ปุยอ๊อก เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2519 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาพพิมพ์จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุดศิริได้รับทุนการศึกษาและโครงการ Residency Program อาทิ JCVA, Jerusalem Center for the Visual Arts, ประเทศอิสราเอล ปี 2007, ARCUS Project, Artist-in-Residency Program, ประเทศญี่ปุ่น ปี 2006, Dutch Ministry of Education, Culture and Science Fellowship ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2004-2005, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, กรุงอัมสเตอร์ดัม ปี 2004-2005 สำหรับนิทรรศการศิลปะที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ “Happy Hours”, ZAIM, โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น, “จุดนัดพบ” หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, “The Street of Two Birds”, BARBUR Foundation นครเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ ประจำคณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานที่จะแสดง โครงการแกะสลัก ผัก และ ผลไม้ ในบริเวณแปลงผักผลไม้ฤดูหนาว
จักรกริช ฉิมนอก เกิดจังหวัด ชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันเขาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่และกำลังศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จักรกริช สร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย เช่น ประติมากรรม ภาพถ่าย VDO art , Performance art, Fashion as art ฯลฯ หลายครั้งที่เขาเข้ามีสวนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ ( Art Workshop ) กับเด็กๆ และนักเรียน โดยมักใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาทำให้เกิดหน้าที่การใช้สอยใหม่ จักรกริช ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาๆชาติ ผลงานศิลปะที่ทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ คือผลงานชุด “ ร่างกาย – จินตนาการ – ใบตองแห้ง ” ( The Body – Imagination – Dried Banana Leaf ) โดยถูกเชิญเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการปี พ.ศ. 2548 , 3rd Fukuoka Asian Art Triennale 2005, Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan ( Museum selected include collections ) ปี พ.ศ. 2549 , C21 Project, Blackburn with Darwen, Blackburn Museum and gallery, United Kingdom ปี พ.ศ. 2551 , Signature Art Prize 2008, APB Foundation and Singapore Art Museum (SAM), Singapore.

ผลงานร่วมแสดง ชื่อ เก้าอี้ของเทพเจ้าข้าวโพด
ในดินแดนใกลโพ้น ( โคราช หรือ นครราชสีมา ) มีเทพเจ้าองค์หนึ่งได้ดูแลเอาใจใส่ไร่ข้าวโพด เพื่อให้มนุษย์ ใช้ในการกิน และเลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลาช้านาน ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เก้าอี้ จากต้นข้าวโพด เพื่อให้เป็นที่นั่งพักผ่อนของเทพเจ้าข้าวโพดองค์นั้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้งให้เราได้นำส่วนของต้นข้าวโพดมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกทางเลือกหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เห็นคุณค่าในวัสดุเหลือใช้ ( ต้นข้าวโพด) จากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ใหม่และก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์ใช้สอย ต่างๆ (จักรกริช ฉิมนอก)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ โดย อาศรมศิลป์ และ คณะครูสอนศิลปะจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ณ บริเวณใต้ถุนบ้านโคราช หมู่บ้านอิสาน

โครงการจัดตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ปรากฏเป็นจริงขึ้นจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ใน การบูรณาการศิลปะเข้าสู่การเรียนรู้จากภายใน ด้วยความเชื่อมั่นที่จะนำองค์ความรู้ ที่เกิดจากการทดลองทางศิลปะหลากหลายแขนง มาร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้ โครงสร้างสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เกิดทักษะ ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นบันไดพาผู้เรียนสู่ความเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อม ด้วยวุฒิภาวะที่จะก้าวสู่การประกอบอาชีพการงานและประสบความสำเร็จทั้งต่อ ตนเองและครอบครัว โดยที่ยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมของตนได้อย่างสอดคล้อง กลมกลืนไปด้วยกันได้อย่างดี

สถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน จากมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณและมูลนิธิญมาลุดดีน

สุริศรา บัวนิล จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอสนใจกระบวนการเรียนรู้ โดยการทอผ้าและศิลปะ สุนิศรา จะทำงานร่วมกับคณะครูสอนศิลปะจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ในการปฎิบัติการเชิงอบรม เกี่ยวกับการทอผ้าจากวัสดุธรรมชาติ และ การย้อมสีธรรมชาติ

จักรวาล นิลธำรงค์ จะแสดงงานวีดีโอ อาร์ต ณ บ้านโคราช ผลงานชื่อ Orchestra, 2008
HD Video, stereo, 30 minutes สร้างขึ้นเพือเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “ Invisible Hands”

จักรวาล นำเสนอวีดีโอกึ่งสารคดี “ภาพเหมือน” ของช่างทอผ้าไหมเจ็ดคน ณ โรงงานทอผ้า จิม ทอมป์สัน ที่ปักธงชัย วีดีโอนี้เป็นการเน้นให้เห็นถึงเรื่องราวและการทำงานของกลุ่มช่างทอผ้าไหมที่ ร่วมทำงานกันอย่างสอดคล้อง เหมือนกับนักดนตรีที่บรรเลงบทเพลงร่วมกันในวงมโหรี กี่ทอผ้าถูกดัดแปลง ให้เป็นเปียโน ที่บรรเลงโน้ตเจ็ดตัวเพื่อสร้างทำนอง ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการผลิต ผ้าไหม และ จับภาพของช่างทอผ้าไหมขณะ ที่เขาเล่น “เครื่องดนตรี” สลับกับความคิดอ่านของพวกเขาใน ขณะที่กำลังสร้างสรรค์งานทอผ้าไหมที่สวยงาม

จักรวาล นิลธำรงค์ เกิดที่จังหวัดลพบุรี เขาจบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ที่ The School of the Art Institute of Chicago รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2550 เขาเป็นศิลปินไทยที่ได้รับทุนไปทำงานแบบพักอาศัย (Artist in residence) ที่ Rijksakademie ใน Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

ตารางกิจกรรมการศึกษาและอบรมเชิงปฎิบัติการ Workshop: Farm story @ FARM TOUR
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ภูมิใจนำเสนอกิจกรรมดีๆ ตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเทศกาลฟาร์มทัวร์ (ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2552 – 10 มกราคม 2553)

กิจกรรมที่ไร่นา
19 - 20 ธันวาคม 2552 (9.00-17.00)
จุดท่องเที่ยวที่ 3 หมู่บ้านอีสาน

ชมการทำงานของศิลปิน สุดศิริ ปุยอ๊อก ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากฟาร์มผัก และ ผลไม้ และ จักกฤช และ ภัทรี ฉิมนอก ศิลปิน ที่ทำงานกับต้นข้าวโพด และ การทำวัสดุใช้แล้วจากฟาร์ม และ โรงงาน พร้อมกับกิจกรรมสนุกสนานให้ทุกท่านมีส่วนร่วมไปกับผลงานศิลปะของเขา สัปดาห์เดียวเท่านั้น!!

ทอผ้าทอใจ
26 - 27 ธันวาคม 2552 (9.00-12.00 / 13.30-16.30)
จุดท่องเที่ยวที่ 3 หมู่บ้านอีสาน

นำโดยคณะครูสอนศิลปะจากสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ จะมานำกิจกรรมทักษะการทอผ้าเบื้องต้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการทอผ้าอย่างง่ายๆ และสร้างสรรค์ผืนผ้างามบนกี่เฟรมขนาดเล็ก

ค่าอุปกรณ์ 300 บาท

กิ่งไม้สร้างสรรค์
2–3 มกราคม 2553 (9.00-12.00 / 13.30-16.30)
จุดท่องเที่ยวที่ 3 หมู่บ้านอีสาน

นำโดยคณะครูสอนศิลปะจากสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ สร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์วัสดุรอบตัวให้กลายเป็นงานศิลปะ

ค่าอุปกรณ์ 300บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โสมสดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ เบอร์ 02 612 6741 / 02 2192911
และคุณสิริรัตน์ โทร 0892336449