หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญชมการแสดงสาธิตการขับเสภาประกอบการบรรยายเรื่อง “ขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี” โดย อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ (อาจารย์คีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลป์) และ อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร (หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล) ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-15.30 น. ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

การแสดงชุดขุนแผนพานางวันทองหนี เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน กระบวนท่ารำที่สำคัญที่สุดในการแสดงชุด “ขุนแผนพานางวันทองหนี” คือกระบวนการท่ารำเพลงเชิดจีน ประกอบด้วยทำนองเพลงมีความไพเราะและท่ารำในแบบฉบับของขุนแผนพานางวันทองหนี ซึ่งเป็นท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยมีม้าสีหมอกเป็นพาหนะ ความสวยงามของการแสดงอยู่ที่ลีลาท่ารำของผู้แสดงทั้งสามที่จะต้องมีความสัมพันธ์ในท่าขึ้นม้า ท่าเกี้ยวพาราสี และท่าโคมสามใบ ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีระดับฝีมือที่ใกล้เคียงกัน จึงจะสอดคล้องกับบทบาทการพาหนีของตัวละคร

** หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งที่ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

โทร: 02.612.6741
แฟกซ์: 02.219.2911
อีเมล์ education@jimthompsonhouse.com