หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ “ความไม่มั่นคงของความมั่นคงในโลกปัจจุบัน” โดยรศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข และดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 - 16.00น. ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

เนื้อหาของการบรรยายจะกล่าวถึงบริบทที่เอื้ออำนวยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในโลกร่วมสมัย ซึ่งปัจจัยคุกคามคุณภาพชีวิตมนุษย์เกิดจากที่มาต่างๆ ทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น ทั้งที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ยังคงครอบคลุมไม่เฉพาะแต่ภัยธรรมชาติ หากแต่ยังรวมถึงภัยจากการก่อการร้ายในเมือง ประกอบกับการที่เมืองเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการที่จะส่งผลกระทบต่อปริมณฑลอื่นๆ จึงเป็นความจำเป็นอันเร่งด่วนอีกเช่นกัน ในการหันมาพิจารณาแนวปฏิบัติอันเกื้อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมาตรการในการสร้างให้พื้นที่เมืองเป็น ‘พื้นทีปลอดภัย’

เกี่ยวกับผู้บรรยาย :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสถาบันการข่าวกรองแห่งชาติ (2551-ปัจจุบัน) กรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (2554-ปัจจุบัน) และหัวหน้าโครงการวิจัยความมั่นคงศึกษา เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ การรบและสงคราม

ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะรับศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นคอลัมนิสต์แนวสังคมและการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ รวมถึงเป็นผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ที่วิพากษ์การเมืองผ่านสื่ออินเตอร์เนต นอกจากนี้พิชญ์ยังมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วได้แก่ ประชาธิปไตยโดยสังเกต ปีพ.ศ. 2554., ชนชั้นกลางกับการเสพการเมืองในพ.ศ.2550., การเมืองของไพร่ : จากวิกฤติของระบบทักษิณสู่การก่อรูปของระบอบการเมืองหลังรัฐประหาร 2549 ปีพ.ศ. 2550.,

เกี่ยวกับนิทรรศการปลอดภัยสถาน
นิทรรศการปลอดภัยสถาน(?) เป็นนิทรรศการตีความผ่านศิลปะควบคู่กับการบรรยาย เพื่อเปิดพื้นที่ และส่งต่อบทสนทนาระหว่างศิลปะกับประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะความเปราะบางจากสถานการณ์คุกคามความปลอดภัยในปัจจุบันผ่านศิลปะหลากสื่อ ทั้งประติมากรรม สื่อผสม ศิลปะสื่อใหม่ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ฯลฯ จากศิลปินไทยและต่างประเทศรวม 11 ท่าน เพื่อจุดประกายความคิด สะกิดประเด็นคำถาม สร้างความตระหนักรู้อย่างเท่าทันปัญหาอันซับซ้อนหลากหลาย ซึ่งกระทบต่อชีวิตและสังคมในมิติอันตื้นลึกหนาบาง

ความเปราะบาง ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย บันดาลให้เกิดบทสนทนาใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความหวังและจินตนาการ ต่อการก่อรูปทางความคิดและทางปฏิบัติของพื้นที่ปลอดภัยในอนาคต การตีความและถ่ายทอดมุมมองอันรอบด้าน ‘ปลอดภัยสถาน(?)’ เรียงเนื้อหาต่อเนื่องตามธีม Dystopia Now, Utopia Never อันประกอบด้วย

  1. ‘พลังที่ไม่อาจควบคุม’ ตอนที่หนึ่ง มุ่งประเด็นไปที่ผลสืบเนื่องจากภัยคุกคามตามธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้
  2. ‘โครงสร้างล่องหน’ เป็นตอนที่สอง ว่าด้วยวิกฤติการณ์ร่วมสมัยจากมนุษย์ เป็นเหตุกำหนด
  3. ‘ความหวังใหม่’ นิทรรศการตอนสุดท้าย เพื่อร่วมจินตนาการร่วมถึงทางออกแห่งการ อยู่ร่วมกัน

นิทรรศการเปิดให้ชมทุกวันถึง 3 มีนาคม 2556 ที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน เวลา 9.00-17.00น.
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
โทร. 02-612-6741, 080-117-8911 แฟกซ์. 02-219-2911
อีเมล์ pr_artcenter@jimthompsonhouse.com