HOME
HOME
"VOGUE" Opinion Counts
Innovations in Silk Production
The Thai Silk Company Founded in 1948
Thai Silk Hits Broadway
James Harrison Wilson Thompson - Grandfather
Early 1950s
1959 - The Pinnacle of Silk Success
Early 1960s Thai Silk Debut in the World of High Fashion
The Mid - 60's
The Measure of Silk Success
 
     
 
บริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยที่ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
 
     

ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) จิม ทอมป์สันก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยจำกัดขึ้น เขาเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้คนไทยถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท ขณะที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นบริษัทขายหุ้นจำนวน ๕๐๐ หุ้น ในราคาหุ้นละ ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อระดมทุนจดทะเบียนแรกเริ่มเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์ จากหุ้นทั้งหมดที่ขายไป มีคนไทยเป็นเจ้าของหุ้นอยู่ร้อยละ ๕๑ ส่วนอีกร้อยละ ๔๙ เป็นของชาวต่างชาติ มูลค่าผลกำไรทั้งหมดของบริษัทมีประมาณ ๑.๕ ล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐)

ใน ค.ศ. ๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ชาลส์ บาสเกอร์วิลล์ ซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายของจิม ทอมป์สันและเป็นจิตรกรชื่อดังจากนิวยอร์กมาเยือนกรุงเทพฯในฐานะเป็นแขกของจิม ทอมป์สัน บาสเกอร์วิลล์มีเพื่อนฝูงมากมายในแวดวงคนใหญ่คนโตและคนสำคัญซึ่งหลายคนเป็นคนดังระดับนานาชาติรวมทั้งไดอานา วรีแลนด์ ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือแฟชั่น ในตอนที่เขาเดินทางกลับจากประเทศไทย บาสเกอร์วิลล์ขนผ้าไหมไทยกลับไปด้วยเป็นจำนวนมาก