Home
Jim Thompson House
The Jungle Landscape
Nostalic Appeal of the Location
The James H.W. Thompson Foundation
Thai Architectural Style
Fascinating Aspects of the Thai Style House
Construction of the Thai House
Art & Antique Collection
 
 
 
 
รูปไม้แกะสลัก
แบบพม่า

งานประติมากรรมในเรือนไทยเป็นศิลปกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมาก เป็นของไทยและเขมร มีไม่มากนักที่เป็นของพม่า คอลเลกชั่นในชุดประกอบด้วย พระพุทธรูปและชิ้นส่วนจากสมัยต่างๆตลอดเวลายาวนานถึง ๑๔ ศตวรรษ มีศิลปวัตถุ ชิ้นงามๆที่แสดงให้เห็นรูปแบบหลักๆของศิลปกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โปรดคลิกเพื่อดู "ศิลปะสมัยต่างๆในประเทศไทย"

 
     
พระวรกายของพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยทวาราวดี ตั้งแสดงไว้ในพื้นที่โล่ง ใต้ถุนใน บ้านส่วนที่เป็นห้องอาหาร พระพุทธรูปนี้มีอายุตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๗ หรือ ๘ พบอยู่ที่จังหวัดลพบุรีในภาคกลางของประเทศไทย
     
 
คอลเลกชั่นพุทธศิลป์ของจิม ทอมป์สัน
 
     
  จิม ทอมป์สันติดใจในความลุ่มลึกและประณีตงดงามที่ถ่ายทอดมาในสีพระพักตร์ที่ดูเหมือนจะสร้างตามขนบนิยม และมองเห็นความงามในพระพุทธรูปขึ้น จึงได้หันมาสะสมพุทธศิลป์ในเวลาต่อมา  
     
 
พระพุทธรูปปางนาคปรกแกะจากหินทรายสีเนื้อ ขนาดสูง ๘๐ ซม. จากสมัย ลพบุรี คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ได้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี พระพักตร์ที่ทรง ใคร่ครวญ พระเนตรหลับช่วยกำหนดลักษณะว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบบายน
พระพุทธรูปครึ่งพระองค์ปูนปั้นสีน้ำตาลได้มาจากแถบลพบุรี อยู่ในสมัยทวาราวดี คริสต์ศตวรรษที่ ๘ พระพักตร์อิ่ม พระนาสิกโด่ง ริมพระโอษฐ์เต็ม พระเนตรกลมโตรวมทั้งพระขนงโก่งติดกันเป็นลักษณะเด่นชัดของสมัยทวาราวดี

เศียรพระพุทธรูปเป็นหินทรายสีเนื้อสมัยอยุธยาศิลปะแบบอู่ทอง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓

พระเกศาขดเป็นทักษิณาวัตรมีศิรประภาบนยอดแกะลายประณีต พระพักตร์อิ่มเห็นพระหนุเด่นชัด พระโอษฐ์กว้าง พระขนงโก่งเล็กน้อย และพระเนตรปรือ ล้วนแสดงให้เห็นความงามสงบ ลักษณะเหล่านี้เป็นของสมัยลพบุรี

พระพุทธรูป สมัยอยุธยา คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘
   
 
 
พระพุทธรูปปางต่างๆและการใช้สัญลักษณ์ในปฏิมากรรม
 
     
 

โปรดคลิกเพื่อดู "ศิลปะสมัยต่างๆในประเทศไทย"

 
     
  พระพุทธรูปมักจะสร้างในปางต่างๆจากอิริยาบถหลักๆสี่ท่า  
     
 
 
  • ประทับยืน ประทับนั่งและปางลีลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรต่างๆของพระพุทธองค์เช่นแสดงพระธรรมเทศนา สมาธิ และโปรดสัตว์
  • ฑระพุทธไสยาสน์
    ปางไสยาสน์แสดงการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
 
     
 
 
 
พระพุทธรูป
ปางมารวิชัย สมัยลพบุรี (คริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๓ – ๑๔)
ปางภูมิสปารส หรือ "อธิษฐานพระธรณี" หรือปางมารวิชัย หรือ "พิชิตมาร"

พระหัตถ์อยู่ในท่าทรงสมาธิจากพระพุทธประวัติที่ว่าพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นโพธิ์ ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย และทรงลั่นพระวาจาว่าจะไม่ทรงขยับพระองค์ไปไหนเลยจนกว่าจะทรงตรัสรู้

 
พระพุทธรูป
ปางประทับยืน สมัยลพบุรี คริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ พระหัตถ์อยู่ใน
ท่าประทานอภัย ซึ่งแสดงว่าไม่ทรง
เกรงกลัวสิ่งใด'
 

ปางธยาน หรือ ปางสมาธิ

พระหัตถ์ทั้งคู่วางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในอิริยาบถสมาธิ

ปางประทานอภัย หรืออย่ากลัว

พระหัตถ์ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างยกขึ้น อุ้งพระหัตถ์หันออก นิ้วพระหัตถ์ชี้ขึ้นสูง แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงปลอบหรือห้ามไม่ให้กลัวพระหัตถ์ท่านี้มักจะใช้กับปางประทับยืนหรือปางลีลา

ปางขอฝน

ท่อนพระกรเหยียดตรงคว่ำลงเบื้องล่างข้างพระวรกายในพระอิริยาบถประทับยืน อุ้งพระหัตถ์แนบพระเพลา สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วพระอิริยาบถนี้แสดงว่ากำลังทรงขอให้ฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำนาข้าว

 
 

 
Sculptures Paintings Porcelain Other Collectibles